1. - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINI

D'acord amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juiol, de Serveis de la Societar de la Informació i del Comerrç Electrònic.

Us informem que:

El titular de la web és CÁRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 5, CIF: R0800314G inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justicia amb el número 153.

Correu electrónic de contacte: dpd@caritas.barcelona

Telèfon: 933 446 900-

2. - NORMES D'US DEL PORTAL

Qui accedeix i usi aquest lloc web, tindrà la consideració d'usuari. L'usuari pel solo fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

2.1. - GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquest web, als nostres blogs, i altres eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a) La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b) La protecció de la salut publica o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

c) El respecte a la dignitat de la perosna i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d) La protecció de la joventut i de la infància.

e) El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat.

f) El respecte a la propietat intel·lectual d'alló publicat.

g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

2.2. - PARTICULARS

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i licita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'arquebisbat ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, també es compromet a no usar-les per a:

  • Provocar danys als sistemes físics i lògics de CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar el comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulenrin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per la seva publicació a criteri de CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA.

En qualsevol cas, CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA no és responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de partipació.

2.3. - ÚS DE CONTRASSENYES

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d'usuari i una contrasenya. Si no disposa d'una, pot demandar-la la dpd@caritas.barcelona.

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L'usuari es l'únic responsable de les conseqüences que es puguin derivar de l'ús de la seva contrasenya.

Per qualsevol indicència mb les contrasenyes pot contactar amb dpd@caritas.barcelona.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització espressa de CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA.

4.- RESPONSABILITAT

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de l'Arquebisbat a través d'enllaços.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA es reserva l'exercici de les acciones legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions,

5. - MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA por modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

6. - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURIDICCIÓ

La relació entre CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

  • Registrar-se

Nou registre de compte

Consentiment de cookies